Hunggan, didide' ha'을 발음하는 법

Hunggan, didide' ha' 발음 - 차모로어 [ch]

발음을 더 잘하실 수 있나요? 억양이 다른가요? Hunggan, didide' ha'을 차모로어로 발음하기

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: Håyi nå'ån-mu?Si Yu'us Må'åse'Hu guiaya haopåguChalan Pågu-Otdot